Науково-методична рада

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ НМЦ ПТО

1.1. Науково-методична рада – громадський орган управління науково-методичним і методичним забезпеченням професійно-технічного освітнього процесу як основи розвитку демократизації і гуманізації навчально-виробничого та навчально-виховного процесу.

1.2. Науково-методична рада створюється при Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Харківській області на підставі Положення про обласний науково-методичний центр ПТО. У своїй діяльності рада керується Законом України «Про освіту», навчальними програмами МОН України, державною національною програмою «Освіта» (Україна ХХІ століття), Концепцією розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні та іншими нормативно-правовими документами.

2. ЗМІСТ РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

2.1. Науково-методична рада планує і організовує методичну роботу, затверджує її тематику, комплектує творчі групи і лабораторії, розглядає індивідуальні творчі плани керівного складу НМЦ ПТО, методистів та інших працівників ПТНЗ області.

2.2. Голова НМР разом зі своїм заступником:

  • реалізують всі зовнішні наукові, методичні та організаційні зв’язки з методичними і психологічними службами, кафедрами, лабораторіями, асоціаціями і творчими спілками, одержують наукові, методичні та інформаційні матеріали;
  • запрошують науковців, працівників культури, інших фахівців для наукової та педагогічної роботи, готують договори із сторонніми організаціями з питань навчальної та науково-методичної роботи, організовують обмін документацією, методичними розробками, науковим досвідом , проводять спільні заходи науково-методичного та навчально-виховного характеру з навчальними закладами та науково-методичними установами.
  • про свою діяльність звітують перед Науково-методичною радою.

3. ФУНКЦІЇ НАУКОВО – МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Функція планування — важливий підготовчий етап методичної роботи, який полягає у визначенні системи заходів, що забезпечать досягнення найкращих результатів.

Організаційна функція виявляється в дільниці, пов’язаній з удосконаленням структури методичної роботи, змісту діяльності різних її складових.

Діагностична функція вимагає регулярного вивчення ступеня розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці, та вимогами суспільства до якості діяльності окремих працівників освіти в умовах розбудови української професійно-технічної освіти.

Прогностична функція вимагає визначення знань та умінь, необхідних педагогам у майбутньому.

Моделююча функція полягає у розробці принципово нових положень навчально-виховної роботи в ПТНЗ, у формуванні та впровадженні моделей передового досвіду, їх експериментальній перевірці, після якої вони можуть бути використані як зразки для впровадження.

Відновлююча функція передбачає відновлення частково забутих або втрачених інженерно-педагогічними працівниками знань після закінчення освітнього закладу.
Корегуюча функція спрямована на виправлення в діяльності педагогів недоліків, пов’язаних з використанням застарілих методик, що не відповідають вимогам сучасності.
Пропагандистська функція спрямована на інформування педагогів, їх агітацію щодо впровадження в практику досягнень науки, передового педагогічного досвіду.
Контрольно-інформаційна функція полягає в утворенні і підтримці стабільного зворотного зв’язку, в оцінці відповідності наслідків методичної роботи з плановим завданням та нормативними вимогами.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ
4.1. Засідання Науково-методичної ради проводиться 1 раз на два місяці.

4.2. План роботи складається на весь навчальний рік.

4.3. Засідання Науково-методичної ради фіксується протоколом.

4.4. Інформація про рішення НМР доводиться до відома всіх керівників професійно-технічних навчальних закладів області.

Склад науково-методичної ради на 2015 рік:

Русланова Т.О., директор НМЦ ПТО у Харківській обл.

Сологуб Н.Г., заступник директора НМЦ ПТО у Харківській обл.

Назарець З.О., зав. лабораторії професійної підготовки

Овсяннікова М.А., зав. лабораторії загальноосвітньої підготовки

Чередніченко О.А., методист НМЦ ПТО у Харківській обл.

Горєнкова О.І., зав. лабораторії з науково-методичного забезпечення та моніторингу якості професійно-технічної освіти

Семотюк О.П., методист НМЦ ПТО у Харківській обл.

Скльомін С.В., директор ДПТНЗ «Центр професійно-технічної освіти №3 м. Харкова»

Ткаченко Н.Г., директор Харківського професійного ліцею швейного і хутрового виробництва

Поділитися