Діяльність НМЦ ПТО

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НМЦ ПТО

 • навчально-методичне та науково-методичне забезпечення діяльності державних професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації Харківської області та надання їм допомоги у впровадженні в навчально-виробничий і навчально-виховний процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій;
 • моніторинг показників якості, збирання й аналіз повної, достовірної, всебічної інформації про реальний стан і тенденції розвитку професійно-технічної освіти;
 • реалізація заходів, спрямованих на забезпечення відповідності якісних показників професійно-технічної освіти Харківської області вимогам державної політики в галузі професійно-технічної освіти.
 • оновлення змісту професійно-технічної освіти з урахуванням потреб підприємств-замовників кадрів;
 • інформаційно-методичний супровід профорієнтаційної роботи у ПТНЗ;
 • удосконалення системи курсового та міжкурсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ.

Основні повноваження та напрями діяльності

 • Реалізація законодавства України про освіту з питань удосконалення й оновлення змісту професійно-технічної освіти відповідно до змін у науці, техніці, технологіях виробництва чи сфері послуг та організації праці.
 • Подання пропозицій до Міністерства освіти і науки України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» щодо підготовки рішень із питань реформування і розвитку професійно-технічної освіти та її організаційно-правового забезпечення, удосконалення системи безперервної освіти й підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації незалежно від форм власності й підпорядкування.
 • Організація навчально-методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації Харківської області незалежно від форм власності й підпорядкування з урахуванням вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1135, і освітніх державних стандартів з конкретних робітничих професій, Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341, Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 року № 956.
 • Здійснення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виробничого і навчально-виховного процесу, організація та координація методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації Харківської області незалежно від форм власності й підпорядкування.
 • Аналіз якості навчання, рівня знань, умінь та навичок учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів і студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації Харківської області незалежно від форм власності й підпорядкування, розроблення пропозицій та надання методичної допомоги педагогічним колективам цих навчальних закладів щодо вдосконалення навчального процесу.
 • Здійснення зв’язків із науковими, методичними, інформаційними установами й організаціями, вищими навчальними закладами і закладами післядипломної освіти, відповідними підприємствами, творчими спілками, асоціаціями, товариствами з питань удосконалення професійної та загальноосвітньої підготовки учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів і студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, обміну кращим педагогічним і виробничим досвідом.
 • Здійснення дослідно-експериментальної роботи щодо вдосконалення змісту, форм і методів навчання. Участь у наукових дослідженнях із проблем професійно-технічної освіти, що здійснюються Державною науковою установою «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України, науково-методичними установами та закладами післядипломної освіти.
 • Участь у розробці та апробації державних освітніх стандартів із конкретних професій, що затверджуються Міністерством освіти і науки України.
 • Організація розроблення робочих навчальних планів і робочих навчальних програм професійно-технічними навчальними закладами та вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації Харківської області незалежно від форм власності й підпорядкування.
 • Здійснення заходів щодо вивчення, узагальнення та впровадження інноваційного педагогічного і виробничого досвіду й новітніх педагогічних технологій у навчально-виробничий і навчально-виховний процес у професійно-технічних навчальних закладах та вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації Харківської області незалежно від форм власності й підпорядкування, у тому числі:

  – визначення опорних закладів або їх підрозділів як моделей упровадження інноваційного педагогічного і виробничого досвіду й новітніх педагогічних технологій;

  – створення регіонального фонду матеріалів інноваційного педагогічного і виробничого досвіду, його організація, поповнення та пропагування тощо.

 • Організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, педагогічних читань, конкурсів, виставок навчально-методичної літератури й технічних засобів навчання, інших заходів із навчально-методичного та науково-методичного забезпечення професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації Харківської області незалежно від форм власності й підпорядкування.
 • Надання допомоги професійно-технічним навчальним закладам та вищим навчальним закладам I-II рівнів акредитації Харківської області незалежно від форм власності й підпорядкування з організації роботи педагогічних рад, методичних комісій, навчально-методичних кабінетів і бібліотек щодо вдосконалення змісту навчально-методичної роботи, здійснення заходів для розвитку педагогічної творчості й професійної майстерності педагогічних працівників.
 • Створення методичних секцій та методичних об’єднань із професій і навчальних предметів, організація їх роботи.
 • Здійснення моніторингу освітньо-кваліфікаційної та професійно-кваліфікаційної структури педагогічних кадрів, їх професійної компетентності; аналіз її відповідності професійно-кваліфікаційній структурі підготовки кадрів у системі професійно-технічної освіти Харківської області, проведення діагностичних обстежень (опитування, анкетування тощо).
 • Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, інших закладів, установ, організацій, що надають послуги у сфері професійно-технічної освіти і професійного навчання, а саме:

  – узагальнення потреб закладів-замовників у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників на базі закладів-виконавців;

  – подання закладам-виконавцям інформації про потреби Харківської області у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників;

  – здійснення методичного супроводу підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі у міжкурсовий період: організація та проведення наукових, науково-методичних, науково-педагогічних, науково-практичних обласних конференцій, семінарів, шкіл передового досвіду, шкіл молодого спеціаліста, педагогічних читань, круглих столів, методичних мостів, методичних консиліумів тощо; участь в організації, проведенні та роботі відповідних заходів всеукраїнського і міжнародного рівня.

 • Надання допомоги професійно-технічним навчальним закладам і вищим навчальним закладам I-II рівнів акредитації Харківської області незалежно від форм власності й підпорядкування з організації стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності й підпорядкування.
 • Взаємодія з Харківським обласним центром зайнятості Державного центру зайнятості Міністерства соціальної політики України, підприємствами, установами, організаціями щодо навчально-методичного супроводу післядипломної освіти в частині професійного навчання працівників робітничим професіям (підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації) і надання їм допомоги з цих питань.
 • Вивчення потреб професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації незалежно від форм власності й підпорядкування Харківської області щодо забезпечення їх підручниками, навчальними посібниками, навчально-методичною літературою.
 • Надання методичної допомоги авторським колективам, творчим групам, окремим педагогічним працівникам професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації Харківської області незалежно від форм власності й підпорядкування щодо розроблення підручників, навчальних і методичних посібників, засобів навчання та їх апробації.
 • Проведення консультацій для керівників та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації Харківської області з питань навчально-виробничої та навчально-виховної роботи.
 • Створення, організація й поповнення довідково-інформаційного фонду і довідково-пошукового апарату стосовно основних сфер компетенції.
 • Здійснення інформаційно-видавничої діяльності: підготовка, виготовлення, тиражування й розповсюдження інформаційних і методичних матеріалів відповідно до основних сфер компетенції, а також періодичних, наукових, методичних та інших видань, що зареєстровані згідно з законодавством України.
 • Участь у проведенні ліцензійної та атестаційної експертизи професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, установ, організацій Харківської області незалежно від форм власності й підпорядкування, що проваджують діяльність у сфері професійно-технічної освіти; організаційно-методичне забезпечення роботи Харківської регіональної експертної ради з ліцензування та атестації навчальних закладів (секція з питань професійно-технічної освіти).

 

Поділитися